1. Syfte och mål med VFU

VFU står för verksamhetsförlagd utbildning. Syftet med VFUn är att lärarstudenter ska få tillfälle att uppleva och pröva på hur det är att vara lärare i praktiken. Det är också en bra möjlighet att få öva på att omsätta sina teoretiska kunskaper till undervisning genom planering och utförande.
Olika VFU-kurser har olika omfattning, men de har alla dessa gemensamma drag:

 • - Ett visst antal timmar ska tillägnas undervisning under handledning.

 • - Ett visst antal timmar ska tillägnas auskultation, det vill säga observation av andra lärares undervisning.

 • - Varje student får handledning av behörig lärare inom rätt ämne.

2. Hur går processen med VFU-placering till?

 • Studentens adress kollas och närliggande kommuner kontaktas av VFU-samordnare via VFU-portalen.

 • Kommunerna kontaktar sina skolor som svarar med hur många studenter som kan tas emot (hur många handledare det finns).

 • Kommunerna meddelar VFU-samordnare om platstillgänglighet. Detta steg tar ofta lång tid.

 • Antalet platser i kommuner matchas med antalet studenter som ska ut på praktik.

  Om kommunerna inte kan bidra med tillräckligt många platser kan alltså restiderna bli längre. Enligt gällande överenskommelse ska en student inte behöva resa längre än 90 minuter enkelväg till sin placering.
  Du kan som student lämna önskemål om placering på en viss skola. Detta kan underlätta arbetet i att hitta en plats åt dig. Maila ditt önskemål till KTHs VFU-samordnare.

3. Att söka plats själv

Du får som student söka plats själv under vissa villkor. Dessa villkor är:

 • Du får ej vara på praktik på en skola som du själv varit elev på.

 • Du får inte söka plats inom Stockholms län.

 • Du får inte söka plats inom Uppsala län.

 • Handledare ska vara behörig lärare och ha undervisning inom aktuella ämnen.

 • Handledaren ska ha gått handledarkurs (även om detta inte alltid hålls så strikt på).

Om du har hittat en handledare och en skola som kan ta emot dig måste både du och handledaren ta kontakt med KTHs VFU-samordnare.
Anledningen till att du inte får söka egen plats inom Stockholms län är att det innefattas av det så kallade VFU-avtalet där alla placeringar måste gå genom VFU-portalen. Anledningen till att du inte får söka egen plats inom Uppsala län är att KTH har ett samarbete med Uppsalas VFU-samordnare. Uppsala har (precis som Stockholm och stora delar av Sverige) akut platsbrist, men de har ett gott öga för KTH-studenter som gärna vill bibehållas. Du får också söka egen plats på en svensk skola i utlandet, se mer om detta under “5. Svenska skolor utomlands”.

4. Tips från studenter som haft praktik

Förberedelse inför VFU-perioden:

 • De flesta av följande punkter baseras på att du fått din VFU-placering. Om du inte har fått din placering ännu kan du ändå försöka förbereda dig för följande saker för att få en så effektiv start som möjligt.

 • Kontakta din/dina handledare innan VFU-perioden om möjligt och försök ta reda på saker du undrar över. Bra saker att veta innan du kommer ut på VFUn är vilka kurser och vilka årskurser du kommer undervisa i. Om det är möjligt är det också skönt att veta vilka moment som ska gås igenom under tiden du är där eller om du förväntas planera någon speciell del av undervisningen.

 • Du är den som är ansvarig att berätta om din utbildning och VFU-kursens mål för handledaren. Du ska alltså bära med informationen mellan SU/KTH och handledaren. Var därför tydlig med kommunikationen till handledare, inom alla aspekter. Det är lätt att tro att handledare vet mer än vad de faktiskt gör.

 • Det kan vara bra att läsa in sig på inlämningsuppgifterna för VFU-kursen du läser redan innan du går ut på praktiken, då blir det lättare att identifiera saker som kan vara intressant att skriva om när du väl är ute på skolan.

 • Stressa inte upp dig så mycket innan, det mesta löser sig när du kommer till VFU-skolan.

Första dagen ute på VFU-skolan:

 • Sitt gärna ner med handledare och diskutera kring kursmål, vad ni har för förväntningar på varandra etc. Det kan vara skönt att veta säkert att handledaren har koll på vilka mål du som student ska uppnå eftersom det också är handledaren som senare kommer bedöma din VFU-period.

 • Ta dig tid (och mod) att prata med din handledare om vad du vill få lite extra hjälp med och vad du vill få feedback på från handledaren.

 • Alla handledare har inte gått handledarutbildningen, vissa kan behöva uppmanas att höra av sig till kursläraren eller trepartssamtalaren för att få reda på vad som gäller för VFU-kursen och handledningen.

Det är kan vara bra att ha flera handledare – om du vill kan du kolla med skolan om du kan få två olika (en för varje ämne) när du börjar på VFUn. Handledarna brukar också tycka att det är bra att ha någon kollega att dela ansvaret med.

Under VFU-perioden:

 • Besök undervisningen hos andra lärare i lärarlaget eller på skolan för att få chans att se så mycket som möjligt, var också med på andra ämnen än din egna. Eventuellt kan man följa med en klass en hel dag för att lära känna dem bättre samt att se hur de agerar i olika klassrum med olika lärare.

 • Våga kräva att få testa dina egna idéer och inte bara följa i handledarens spår, handledaren har tagit på sig att stötta dig och det är du som student som är där för att lära dig.

 • Se till att du ber din handledare om att du vill ha specifik feedback. Exempel: Den här lektionen vill jag att du kollar på hur jag samtalar med eleverna.

 • Se till att planera för handledningstid varje vecka, då du och handledaren bara pratar om din undervisning och utveckling.

 • Besök en annan student på en annan VFU-skola för att vidga dina vyer samt få inspiration och idéer, det går rätt snabbt att bli ”hemmablind”. Alternativt bara prata med varandra för att kunna jämföra olika upplevelser.

 • Ta hjälp av varandra! Alla som är ute på VFU är i samma situation som dig, försök hitta de som undervisar i ungefär samma kurser och ta hjälp av varandra med förslag på lektionsupplägg eller planeringar.

5. Svenska skolor utomlands

Du kan nu också söka egen VFU-plats på svenska skolor utomlands. Det viktiga att tänka på är att skolan måste följa svensk läroplan och ha behöriga lärare. Svenska gymnasieskolor finns i Frankrike, Belgien, England, Kenya och Spanien. Ta kontakt med KTHs VFU-samordnare för att få mer information och hjälp.

6. Checklista för studenter

 • Gå igenom följande checklista innan din praktik börjar:

 • Jag vet hur många timmar jag måste undervisa och auskultera

 • Jag har ansökt om belastningsregister hos polisen.

 • Jag vet vad för uppgifter jag ska göra efter min VFU.

 • Jag har tagit kontakt med min handledare som är:

 • Behörig lärare.

 • Har gått handledarkurs.

 • Inte jobbar på min gamla gymnasieskola.

Mer än så behöver du inte fundera över innan din VFU! Det mesta löser sig när du väl kommer ut till skolan.

Stort lycka till på din praktik!
SN, Studienämnden