Verksamheten

Styrelsen
Styrelsen, eller CtyreLsen, har ett övergripande ansvar för att vidareutveckla sektionens verksamhet, genomföra beslut och för det som händer på sektionen. Styrelsen består av Ordförande, Vice ordförande tillika Sekreterare, Kassör och ledamöter. Ledamöterna har delat upp arbetet mellan sig i ansvarsområdena Näringsliv, Studiesocialt och Utbildningsfrågor. 

Vice ordförande tillika Sekreterare
Ansvarar för sektionens dokument såsom kallelser och handlingar till sektionsmöten och att föra protokoll vid sektions- och styrelsemöten. Vice Ordförande är även sammankallande för sektionsmöten och styrelsemöten.

Ledamot för Studiesociala- & JML-frågor
Är ansvarig för kontakten med Aktivitetsnämnden, Lokalnämnden, Mottagningsnämnden, JML-nämnder och föreningar. Är ansvarig för sektionens strategiska arbete med JML och den strategiska utvecklingen av sektionens studiesociala verksamhet.

Ordförande
Leder styrelsens arbete, är ytterst ansvarig för att sektionens verksamhet bedrivs i enlighet med sektionens styrdokument och sektionsmötets beslut samt ansvarar för sektionens strategiska utveckling.

Ledamot för Utbildningsfrågor
Är ansvarig för kontakten med Studienämnden och Internationella nämnden. I detta ingår att löpande kommunicera med dessa förtroendevalda och stötta dem i sitt arbete. Är ansvarig för den strategiska utvecklingen av sektionens arbete inom utbildningspåverkan.

Kassör
Är huvudansvarig för sektionens ekonomi och sköter sektionens löpande bokföring samt stöttar de förtroendevalda i deras arbete med sektionens ekonomi. Förbereder även förslag på budget för nästkommande verksamhetsår.

Ledamot för Näringslivsfrågor & Kommunikation
Är ansvarig för kontakten med Näringslivsnämnden, CLubWästeriet och ekonomiskt ansvarige för Mottagningen i dennes arbete mot näringslivet.

Studienämnden (SN)
Studienämnden består av flera personer vars uppgift är att bevaka studierna på KTH; att kursernas mål uppfylls och att utformningen är optimal. Personerna ska också följa utvecklingen av kända ”problemkurser” och arbeta aktivt för att öka sektionens inflytande i studierna på KTH. Nämnden består av ordförande, programansvarig student och utbildningsbevakare. Förutom studiebevakning anordnar nämnden även studiefrämjande event, såsom studiefrukost med W-sektionen. Om du har klagomål eller åsikter om en kurs är det till Studienämnden du vänder dig!

Nytt:
Utbytesansvarig informerar om möjligheterna att engagera sig internationellt genom att förlägga en del av utbildningen utomlands. Nämnden utgör även ett stöd för medlemmar som planerar studier utomlands och studerar utomlands. De bevakar även att möjligheterna till studier utomlands uppfylls. De arrangerar också aktiviteter för att informera om utbytesstudier. Utbytesansvarig är ansvarig för att hålla god kontakt med CL:s internationella koordinator och hålla kontakt med studenter som befinner sig utomlands. Personen är även ansvarig för att representera sektionen i THS Internationella Råd.

JML-nämnden
JML-nämnden ansvarar för att se till att CL-sektionen är tillgänglig för alla och att studenter ska känna sig trygga och väl behandlade. Nämnden ordnar JML-workshop under mottagningen, och ibland även andra event kopplade till JML-frågor. Nämnden består av ordförande och vice ordförande tillika studerandeskyddsombud. Ordförande ansvarar för att nämnden genomför planerade aktiviteter. Vice ordförande agerar som ett stöd till ordförande. Vice ordförande är även den som man som medlem kan vända sig till om man upplever att man är orättvist behandlad eller kränkt på något sätt. Mer om hur det går till finns att läsa HÄR.

Näringslivsnämnden
Sköter all kontakt mot näringslivet i form av event och sponsring. Arbetar samtidigt med att marknadsföra sektionen ut mot sektioner på KTH, näringsliv och till sektionens egna medlemmar. Nämnden består av ordförande, vars främsta uppgifter är att representera sektionen vid THS Näringslivsråd.

Arbetsmarknadsansvarig är ansvarig för sektionens alumniverksamhet och ett stöd för ordförande. PR-ansvarig ansvarar för sektionens nyhetsbrev, mailutskick till sektionen, marknadsföring av event och att representera sektionen vid THS Kommunikationsråd. Webmaster står för att hålla hemsidan i gott skick!

Mottagningsnämnden
Syftet är främst att anordna och arrangera sektionens mottagning för nyantagna studenter tillsammans med en mängd olika gruppansvariga. De ansvarar även för att sektionens nya medlemmar får en fullvärdig introduktion till KTH, SU, CL, THS och SUS. Nämnden består av tre poster; ordförande, vice ordförande och ekonomiskt ansvarig. Mottagningens ordförande är ytterst ansvarig för mottagningens planering och genomförande och representerar sektionen i THS Mottagningsråd. Vice ordförande agerar stöd för ordförande. Ekonomiskt ansvarig ansvarar för löpande bokföring av nämnden och ska vara med att utforma nämndens ekonomiska plan för kommande verksamhetsår.

Aktivitetsnämnden
Upprätthåller god studiemiljö för sektionens medlemmar genom att anordna en massa roliga aktiviteter. Ansvarar samtidigt för idrottsverksamheten i sektionen. Aktivitetsnämnden består av; ordförande, vice ordförande och idrottsansvarig. Ordförande och vice ordförande utför diverse event under året, såsom pepparkakan, resa till Boda Borg eller pubrunda i Stockholm. Idrottsansvarig är framförallt ansvarig för idrottsverksamheten och representerar sektionen i THS Idrottsråd.

CLubWästeriet (CLW)
Ansvarar för fest- och pubverksamheten för sektionerna för Civilingenjör & Lärare (CL) samt Energi & Miljö (W). Nämnden består av två klubbmästare, en från vardera sektion, en ekonomiskt ansvarig från CL eller W samt en skara internt valda mästerister. Klubbmästarnas uppgift är främst att upprätthålla pubverksamheten, men även att representera sektionen vid THS Pubmästarråd och SSCOs Klubbmästarråd. Ekonomiskt ansvarig bör vara delaktig i utformningen av budget, utforma en ekonomisk plan för nämnden, upprätta bokslut och representera sektionen THS Pubmästarråd och SSCOs klubbmästarråd.

Lokalnämnden
Lokalnämnden är den nämnd på sektionen som tar hand om sektionslokalen Gråttan. Nämnden består av ordförande. Det är Lokalnämnden som ser till att Gråttan hålls mysig och fin, att det finns tillräckligt många gafflar och att vinden blir städad. Det är även de som förverkligar ideer som kan göra lokalen ännu bättre och trevligare att vara i. Om man med andra ord har någon idé eller önskemål om förbättringar får man gärna höra av sig till Lokalnämnden, så kanske den blir verklighet. Lokalnämnden samarbetar med W-sektionen (Energi och Miljö), som vi delar lokal med.

Valberedningen
Valberedningen är den grupp på CL som ansvarar för att valen av samtliga förtroendevalda utförs i rätt tid och på ett korrekt sätt. Valberedningen består av ettans representant, tvåans representant, treans representant, fyrans representant och femmans representant. Representanterna är ansvariga för att ha god kontakt med respektive årskurs i frågor som rör val på sektionen. Representanten måste inte tillhöra årskursen i fråga, utan det räcker att ha god kontakt med de som tillhör årskursen.

Revisorer
Sektionen har två revisorer. De ansvarar för att säkerställa att sektionen sköts på ett korrekt sätt enligt lagar och styrdokument. Revisorerna deltar på sektionsmöten och styrelsemöten för att se att saker går rätt till. I slutet av året ansvarar också revisorerna för att gå igenom bokföringen och se att den stämmer. Revisorerna har även ett twitterkonto där de skriver om vad som händer på möten, samt roliga citat. Kontot heter @CLRevisor.

Kårfullmäktige
Kårfullmäktige består av två personer, varav en är suppleant. Personerna representerar CL i Kårfullmäktige (KF) på THS, vilket är kårens högsta beslutande organ. Där bestäms en rad saker som rör THS, till exempel vad de ska använda sina pengar till. KF består av representanter från alla sektioner. De som är med i Kårfullmäktige väljs genom val på THS, där medlemmar i sektionen får rösta. Det innebär att posterna inte väljs av sektionsmötet på CL.

Försäljningsansvarig
Försäljningsansvarig är en person som ansvarar för försäljning av sektionens märken, ovvar och liknande. Personen ska löpande ta reda på vad medlemmarna önskar köpa, och införskaffa och sälja därefter.

Fanbärare
Sektionen har en ordinarie fanbärare, en vice fanbärare och två suppleanter. Fanbärarna representerar sektionen med vår fana på fina tillställningar så som promotionen av doktorer, nobelfesten och valborg på Skansen. Fanbärarna väljs genom att de nomineras, det är alltså inte en post som går att söka till. Uppdraget är ett hedersuppdrag och ges vanligtvis till personer som har bidragit till sektionens bästa på något sätt.

Talman
Talmannen är den person som har rätt att öppna sektionsmötet, och som oftast agerar mötesordförande. Talmannen är ofta en student från CL som har tagit examen.

CLek
CLek är en av CL-sektionens föreningar. Deras motto är “spela spel, leka lek, fika fik”. CLek anordnar aktiviteter kopplade till spel. Det kan vara exempelvis spelkvällar med brädspel eller turneringar i dataspel. Dessutom bjuds det på fika om du är medlem i CLek (annars finns ofta fika att köpa).

Dubbelspexet
Dubbelspexet är en förening, som delas med W. Dubbelspexet anordnar spex, det vill säga interaktiva teaterföreställningar. Mer om Dubbelspexet kan du läsa HÄR!

CLak
CLak är en av CL-sektionens föreningar. Det är en förening för studenter som är intresserade av att diskutera ämnen kopplade till ekonomi.